שותף מתמטי

יעזור לך לפתור בעיות מתמטיות. ניתן להשתמש בשותף המתמטי בבית הספר, באוניברסיטה, בחישובים מדעיים והנדסה.

חוברת עבודה

טורים

פתרון של משוואות דיפרנציאליות ומערכותיהן

פונקציות של תיאוריית ההסתברות וסטטיסטיקות מתמטיות

מפעילי ניהול. תכנות פרוצדורלי